T.C. Duroğlu Belediye Başkanlığına ait aşağıda isimleri ve bilgileri yazılı araçların satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 

T.C

DUROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLANI

 

T.C. Duroğlu Belediye Başkanlığına ait aşağıda isimleri ve bilgileri yazılı araçların satışı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 

S

No

MARKA CİNSİ  MODELİ

VE PLAKA

ŞASE NO MOTOR NO İHALE BEDELİ TL

 

GEÇİCİ TEMİNATI

TL

1 SKODA SUPERB OTOMOBİL (AASEDAN)

 2015 MODEL

28YD002

TMBAJ63T2F9043656 CAYAYO269 195.000,00-TL (Yüzdoksanbeşbin)

Kdv dahil

5.850,00-TL (Beşbinsekizyüzelli)
2 MAGIRUS

MİNİBÜS

1999 MODEL

28AN947

NLR12B18BXA030163 F4L9129019556 15.000,00-TL

(Onbeşbin)

Kdv dahil

450,00-TL

(Dörtyüzelli)

3 RENAULT

CLIO SYMBOL 1,5 DCI

OTOMOBİL (AA SEDAN)

2006 MODEL

28EE858

VF1LB230535080978 K9KB7D004806 39.000,00-TL

(Otuzdokuzbin)

Kdv dahil

1.200,00-TL

(Binikiyüz)

4 FORD CARGO

DAMPERLİ KAMYON

2002

28ER520

NMOA50TEDA2M34246 2M34246 105.000,00-TL

(Yüzbeşbin)

Kdv dahil

3.150,00-TL

(Üçbinyüzelli)

5 FATİH

DAMPERLİ KAMYON

2000

28ES067

NMC170FDXSK101466 6BT50130364 65.000,00-TL

(Atmışbeşbin)

Kdv dahil

1.950,00-TL

(Bindokuzyüzelli)

 

1)- İhalenin Yapılacağı yer ve saati.

a)- İhale 09.09.2021 Perşembe günü saat 11:00’da Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

2)- Satışa çıkarılan aracın Muhammen bedeli.

a)- Satışı yapılacak araçların muhammen bedeli yukarıda belirtilmiştir.

 

3)- İhaleye ait Geçici Teminat.

                               a)- Geçici Teminat Miktarı yukarıda araç araç belirtilmiştir.

b)- İhaleye ait geçici Teminat ihale günü saat 10:30’a kadar T.C. DUROĞLU Belediye Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Giresun Merkez Şubesindeki Şube Kodu:0123 Hesap No:38657497-5004 nolu hesabına veya belediyemiz veznesine  yatırılacaktır.

c)- Geçici Teminat olarak kabul edilecek belgeler.

                * – Nakit olarak belediyenin banka hesabına yatırılan belgeler veya alındı makbuzu

* – Bu ihale ilgili süresiz olarak bankadan alınmış banka teminat mektubu.

* – Devlet tahvilleri ve hazine kefaletlerine haiz tahviller kabul edilecektir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları şarttır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

4)-  Satışa çıkarılan araç DUROĞLU belde merkezinde bulunmakta olup mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 

5)- İhaleye katılmak için şartname alınması mecburi olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

6)- Satışa ait şartname ve diğer evraklar Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00-TL (yüzeli) bedel karşılığında alınabilir.

 

7)- İhaleye ait tüm vergiler yükleniciye tarafından ödenecektir.

 

8)- İhaleye katılım şartları.

a)- Kimliklerini belirten tastikli bir belge. (nüfus kayıt örneği ve nüfus kağıdı fotokopisi)

b)- Kanuni ikametgâh belgesi.

c)- İstekliler adına vekâleten açık artırmaya katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunan kimsenin noterden tasdikli vekâletname örneği. İstekli bir şirket ise sicilinin kayıtlı olduğu ticaret odasından ihale tarihinden önce alınmış bir belge. Şirket vekili ise şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli bir vekâletname.

d)- Yatırılan teminat mektubunun aslı.

e)- İhale şartnamesi.

f)- Noter onaylı imza sirküsü.

g)- Sabıka kaydı.

9)- Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

 

10)- İhaleye katılacakların tüzel kişi olması halinde

a- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortaklar, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir. Ticaret sicil gazetesi veya hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilan yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile imza beyannamesi.

d-  İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi yetki belgesi ile imza sirküsü.

 

11)- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanlığımız serbesttir.