YAZI İȘLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE
ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Temel İlkeler ve Tanımlar.
Amaç
MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı; Duroğlu Belediye Bașkanlığı Yazı İșleri Müdürlüğünün; Görev,
Yetki, Sorumluluk ile Çalıșma Usul ve Esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2) Bu yönetmelik, Duroğlu Belediye Bașkanlığı Yazı İșleri Müdürlüğü’nün; Görev, Yetki,
Sorumluluk ile Çalıșma Usul ve Esasları ile birlikte, ișleyișini kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 3) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 18, 48 ve 49. maddeleri ile 5216
sayılı Büyükșehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıștır.
Temel İlkeler
MADDE 4) Duroğlu Belediye Bașkanlığı Yazı İșleri Müdürlüğü tüm çalıșmalarında;
a) Uygulamalara ilișkin kayıt ve belgelerin her an denetime hazır bulundurulması,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik, kalite ve ihtiyaca uygunluk,
c) Kayıtların usulüne uygun, saydam ve erișilebilir bir șekilde tutulması,
ç) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
e) Karar alma, uygulama ve eylemlerde șeffaflık,
f) Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik,
g) Hesap verebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
Tanımlar
MADDE 5) Yönetmelik kavramlarının tanımları așağıdaki gibidir.
Belediye : ……………..Duroğlu Belediyesi’ni,
Bașkan : ……………..Duroğlu Belediye Bașkanı’nı
Üst Yönetici : ……………..Duroğlu Belediye Bașkanı’nı
Bașkan Yardımcısı : ……………..Belediye Bașkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirileni,
Müdürlük : ……………..Duroğlu Belediyesi Yazı İșleri Müdürlüğü’nü,
Müdür : ……………..Duroğlu Belediyesi Yazı İșleri Müdürü’nü
Personel : ……………..Duroğlu Belediyesi Yazı İșleri Müdürlüğünde görevli Müdür ve
………………Șef tanımı dıșındaki tüm personelleri,

Meclis : ……………..Duroğlu Belediye Bașkanlığı Meclisi’ni,
Encümen : ……………..Duroğlu Belediye Bașkanlığı Encümeni’ni,
Genel Evrak : ……………..Yazı İșleri Müdürlüğü Genel Evrak İșlemlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluș, Personel ve Organizasyon Yapısı

Kuruluș

MADDE 6) Yazı İșleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren
kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.
Personel Yapısı
MADDE 7) Duroğlu Belediyesi Yazı İșleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki
unvan ve sayıyı așmamak üzere Müdür, șef, memur, ișçi ve sözleșmeli personelden olușmaktadır.
Organizasyon Yapısı
MADDE 8) Yazı İșleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Bașkanına ve Belediye Bașkanının
görevlendirdiği ve yetki verdiği Bașkan Yardımcısına bağlı olarak çalıșır. Belediye Bașkanı organizasyon
yapısını re’sen değiștirmeye yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Planı, Müdürlük Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Planı
MADDE 9) Yazı İșleri Müdürlüğü așağıdaki birimlerden olușur.
1. Yazı İșleri Müdürü
2. Yazı İșleri Șefi
3. Yazı İșleri Müdürlüğü Bürosu
• Genel Evrak (Gelen-Giden Evrak ve Posta) İșlemleri
• Bilgi Edime Birimi İșlemleri
4. Meclis ve Encümen Kalemi
• Meclis Bölümü İșlemleri
• Encümen Bölümü İșlemleri
Müdürlük Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10-1) Yazı İșleri Müdürünün Görevleri;
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5594 sayılı Kanun, 6360 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu,4857 sayılı İș Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Belediye Meclisi
Çalıșma Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine
verdiği sair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde
yürütmek.
b) Yazı İșleri Müdürlüğünün, görev ve sorumluluk alanına giren konuları, belediye bașkanı ve/
veya bașkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal
mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda,
personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar. Müdürlük faaliyetlerini denetler.
Varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalıșma programları hazırlar veya
hazırlattırır. Bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder. Bu konularda üst makamlara
gerekli raporları sunar. Birinci sicil amiri olarak; personele sicil notu verir. Çalıșma koșullarını
iyileștirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli
değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.
c) Personelin görev bölümü ve izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar, rapor, doğum,
ölüm vb. konularda yazıșmaları takip ve kontrol eder.
ç) İșgücünün en faydalı șekilde kullanılması ve ișlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki
personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iș ve
ișlemlerin ona uygunluğunu denetler,
d) Belediye Bașkanlığına; kurum, kiși ve birimlerden gelen-giden evrakların kaydının yapılmasını
kontrol edip, onay, sevk ve havale ișleminden sonra, yerine ulașması ve arșivlenmesini takip
eder.
e) Kurum ve birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydının
yapılıp, yerine ulașmasını takip eder.
f) Bașkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüșülmesi için sevkli
gelen evraklarla, Bașkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar.
g) Meclis toplantı tarihini, Belediye Bașkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini,
Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden zabıta personeli
marifetiyle, faks ve telefon aracılığıyla Meclis Üyelerine ulașmasının kontrolünü yapar,
basın ilan kurumu aracılığı ile ilan ettirir, ayrıca belediye bașkanlığının internet sayfasından
kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis Toplantısının
yapılmasını sağlar.
ğ) Belediye Meclisinde görüșülen konuların karar özetlerini, toplantı tutanaklarını ve sıradaki
meclis toplantısının ne zaman yapılacağının Belediye İnternet Sayfasından yayımını ve Meclis
Toplantı gündeminin, Meclis Toplantı Salonu girișindeki ilan tahtasında ilan edilmesinin
kontrolünü yapar.
h) Alınan Meclis Kararlarının, Belediye Bașkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye meclisine iade
edilmemesi durumunda, yedi gün içinde Büyükșehir Belediye Bașkanlığına gönderilmesinin
kontrolünü yapar, onaylanıp geri gelen kararların da Mülki Amire ulaștırılmasının kontrolünü
yapar.
ı) Belediye Bașkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda,
Bașkanlık adına Encümen Gündemini hazırlanıp üyelere dağıtımını yaptırır, Encümen
Toplantısına Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Bașkanının görevlendirme
yazısıyla Encümenin Memur Üyesi olarak toplantıya katılır veya bașkan tarafından
görevlendirilmemișse, kayıt tutmak amacıyla toplantılara katılır veya görevlendireceği bir
personel aracılığıyla bu iși yapar. Toplantıda alınan kararların yazılmasını, sonuçlarıyla birlikte
Encümen Kayıt Defterine kayıt edilmesini, internet ortamından yayımının yapılmasını, yazılan
kararların ilgili birimlere sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra, arșivlenmesini yaptırır.
Bunlarla birlikte Encümen ve Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesi için bir üst
yazıyla birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını kontrol eder.
i) Meclis, encümen, genel evrak ișlemlerinin, kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda
uygulanmasını sağlar.
j) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir șekilde yürütülmesini sağlar.
k) Stratejik Planlama ile ilgili müdürlüğün hedeflerinin gerçekleștirilmesini sağlar

MADDE 10-2) Yazı İșleri Șefi’nin Görevleri
Meclis, Encümen ve Genel Evrak İșlemlerinin kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda
uygulanmasını sağlar. Yazı İșleri Müdürüne karșı sorumludur. Yazı İșleri Müdürü izinli, raporlu vb.
nedenlerle bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder.
MADDE 10-3) Yazı İșleri Müdürlüğü Bürosunun Görevleri;
A) Genel Evrak (Gelen-Giden Evrak ve Posta) İșlerleri
a) Belediye Bașkanlığına kurum ve kișilerden, gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile gelen
evrakların, bilgisayar ortamında kaydını yaptıktan sonra, Yazı İșleri Müdürüne iletilip evrakların
genel kontrolleri Yazı İșleri Müdürünce yapılıp, onay için Belediye Bașkanına veya Belediye
Bașkanının görevlendirdiği Bașkan Yardımcısına sunularak, evrak sevkinin yapılmasını
sağlamak, ilgili birimlere zimmetle dağıtımını gerçekleștirmek.
b) Belediyemizin müdürlüklerinden yurt içindeki ya da yurt dıșındaki resmi kurum ve kurulușlara,
gerçek ya da tüzel kișilere gönderilecek evrakların kayıtlarını yaparak; dağıtım memurları
ya da PTT kanallarıyla gönderilmesini sağlamak, posta giderlerini müdürlük bütçesinden
karșılamak.
c) Yazı İșleri Müdürlüğü ile ilgili evrakların (avans alma-kapama, malzeme alımı, kurumlara
verilecek cevabi yazılar vb.) yazıșmaları yapar.
ç) Müdürlük bütçesini hazırlar, imza așamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
d) Belediyemize iade edilen iadeli taahhütlü zarfların ilgili makam ve müdürlüklere ulaștırılmasını
sağlamak.
e) Bilgi İșlem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde; Belediyemize gelen evrak ile Belediyemizden
giden evrakın kayıtlarının, Belediyemizce kullanılan yazılım programına uygun olarak
elektronik ortamda tutulmasını sağlamak.
f) Belediyemize gelen; elektrik, su, doğalgaz, telefon, mobil telefon, internet aboneliklerine
ilișkin fatura ve mahsupların ilgili müdürlüklere süresi içerisinde ulaștırılmasını sağlamak.
B) Bilgi Edinme Birimi İșlemleri
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan bașvurular, konusuna göre değerlendirip,
istenilen bilgileri ilgili birimlerden alıp, süresi içerisinde e-mail ve posta yoluyla ilgili șahıslara bildirilmesini
sağlar.
MADDE 10-4) Meclis ve Encümen Kalemi Görev ve Sorumlulukları
A) Meclis Bölümünün görev ve sorumlulukları
Belediye Meclisinde alınan tüm kararlar için yasa ve yönetmeliklerde belirtilen șekil ve süre içerisinde
gerekli ișlemler ile Belediye Meclis Toplantılarının sekreteryasını yapar. Bu kapsamda;
a) Mecliste görüșülmesi gereken konular, istemde bulunan müdürlüğün, bağlı bulunduğu
Bașkan Yardımcısı tarafından incelenip, Meclis Bașkanlığı adına yazılan bir yazıyla, Bașkanlık
Makamına sunulduktan sonra, Bașkanın havalesi ile Meclis gündemine alınmasını sağlamak,
yine mecliste görüșülmesi gereken konulara ait olan ve Yazı İșleri Müdürlüğü’ne gönderilen
evrakın da, Bașkanın emir ve direktifleri doğrultusunda, Meclis gündemine alınmasını
sağlamak,
b) Meclis toplantı tarihi, yeri, saati ve gündem maddelerinin, Yasada belirtildiği șekilde
hazırlanmasını sağlamak, en az üç gün önceden telefon, e-mail, SMS veya faks yolu ile Meclis
Üyelerine bildirmek, ayrıca bu konudaki Bașkanlık duyuru ve çağrısını, çeșitli yöntemlerle
halka duyurulmasını sağlamak,
c) Belediye Kanunu ve diğer kanunlara göre meclise gönderilen evrakların, takip ișlemlerini
Kanunlarda belirtilen șekil ve koșullara uygun olarak, süresi içerisinde sonuçlandırılmasını
sağlamak. (Birimlerce önerilen konuların; kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine göre olduğu
açıkça belirtilmiș olması gerekir.)

ç) Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına gelip gelmediklerini belirlemek amacıyla her birleșim
için, üzerinde toplantı tarihi ile meclis üyelerinin isim ve imzaları bulunan hazurun listelerini
olușturmak, meclis üyelerine toplantı girișinde imzalatmak ve olușturulan bu listelerin
bir suretinin Meclis Üyesi Huzur Haklarının ödenmesi için, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak.
d) Bir önceki meclis toplantısında alınan Meclis Kararlarını, sonraki ilk genel meclis toplantısında,
meclis üyelerine dağıtmak,
e) Meclis toplantılarının yapılabilmesi için, toplantı sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü
malzemeyi toplantı salonuna götürmek, meclis salonu ve görevlilerinin organizesini yapmak
ve toplantıların sağlıklı bir șekilde gerçekleșmeni sağlamak,
f) Meclis ișleyișinin, görüșmelerinin, karar alma șekil ve yöntemlerinin kanun ve yönetmelik
hükümleri dâhilinde yapılmasını sağlamak,
g) Meclisten İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar hakkında ilgili birimi bilgilendirmek,
ilgili dosya veya evrakı, komisyonu toplamak üzere ilgilisine teslim etmek,
ğ) Meclis üyelerince, Meclis Bașkanlığına verilen soru önerge örneklerinin, ilgili müdürlüğe
gönderilmesini ve gelen yanıtların, Bașkana sunulduktan sonra, önerge sahibine iletilmesini
sağlamak,
h) Meclis kararlarının yazılması, Meclis Bașkanı ve Katiplere imzalatılması, onaylatılması ve
konularına göre ilgili müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,
ı) Büyükșehir Belediye Bașkanlığı ve Kaymakamlığa gönderilmesi gereken Meclis Karar ve
evraklarını hazırlamak, yasaların belirlediği zaman içerisinde göndermek ve sonucu hakkında
ilgili birim müdürlüğüne ve Belediye Bașkanına bilgi vermek.
i) Meclis toplantılarının görsel ve ișitsel kayıtlarını ve bu kayıtların çözümünü yaptırmak, toplantı
tutanaklarını tutmak ve redakte etmek (yazılı metinde imla, yazım kuralları, noktalama ișaretleri
gibi hataları düzeltmek), meclis kararlarını ve komisyon raporlarını yazmak, Meclis Bașkanı
ve Katipler ile Komisyon Üyelerinin imza ișlemlerini tamamlatmak, alınan tüm kararlar için
mevzuatta öngörülen süreler içinde gerekli diğer ișlemlerin yapılmasını sağlamak.
j) Meclis Kararları kesinleștikten sonra, karar özetlerini hazırlamak, halkın bilgilendirilmesi
amacı ile Belediyenin internet sitesinde yayınlanmasını ve İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan
ilan tahtalarına asılmak sureti ile duyurulmasını sağlamak,
k) Meclis evraklarının düzenli olarak, kayıt ve arșivleme ișlemlerini yapmak,
l) Meclis çalıșmaları ve müzakerelerini tutanak haline getirmek ve bu tutanakları müdürlük
arșivinde süresi içerisinde saklamak.
m) Kesinleșen kararları bekletmeksizin ilgili birimlere bildirmek.
n) Belediye Meclisi Çalıșma Yönetmeliğindeki hükümler saklı kalmak ve Bașkanlık Makamına
bilgi vermek kaydıyla; ilgililerin talebi halinde, Meclis kararlarının aslı gibidir onayı yapılmıș
nüshalarını ilgili kiși ve kurumlara vermek.
o) Belediyemizin Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılması gereken ilanlara ilișkin ilan evraklarının
takibini yapmak, ilanların yasal süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak,
Görevli Personel: İș ve ișlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak
kaybından, Müdürlüğe karșı sorumludur. Üst Yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri
diğer görevleri de yapmak zorundadır.
B) Encümen Bölümünün Görev ve Sorumlulukları
Belediye Encümenin sekreterya görevini yapmak. Bu kapsamda;
a) “Encümende, sadece Bașkan tarafından havale edilen evraklar görüșülebilir. Encümen
evrakları havale tarihinden en fazla yedi gün sonrasına kadar görüșülmelidir. Encümene
gönderilecek yazılarda silinti, kazıntı olmaması esastır. Düzeltme ve çizinti varsa da üzerleri
mühürlenmiș ve imzalanmıș olmalı” hükümlerine göre, personelce teslim alınan evrakların,
bahsedilen özelliklere sahip olup olmadığına dikkat etmek,
b) Toplantı yerinin, gün ve saatinin Encümen Üyelerine duyurulmasını sağlamak,
c) Daire Müdürlüklerinin; Encümende görüșülmek üzere Bașkanlık Makamınca havale olunan
tekliflerini teslim almak, Encümen gündemini olușturmak, gündem konularını anlașılır bir dille,

açık ve öz olarak yazmak, hazırlanan gündemi çoğaltarak Encümen Üyelerine dağıtmak,
ç) Encümence, usul ve esas yönünden uygun görülmeyen evrakları müdürlüğüne iade etmek.
d) Encümeninin salt çoğunluk olmaması nedeniyle toplanamaması halinde, durumun karar
defterine yazılmasını sağlamak.
e) Encümen toplantılarına katılmak, Encümen salonunu ve görevlilerin organizesini yapmak,
Encümen toplantılarının sağlıklı bir șekilde gerçekleștirilmesini sağlamak,
f) Gündeme alınan konuları ve encümence bu konular hakkında alınan kararları Encümen karar
defterine yazmak, karar defterinin Encümen Bașkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlanmak,
g) Encümen toplantılarında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemeyi toplantı salonunda hazır
bulundurmak,
ğ) Encümende verilen kararları numaralandırarak, metin haline getirmek ve karar metninin
Encümen Bașkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlamak, yazılan karar metinlerinin ilgili
birimlere zamanında ulaștırılmasını sağlamak, encümen kararına katılmayan üyelerin, karara
katılmayıș nedenlerini, karar metnine ve karar defterine aynen yazmak ve imzalattırmak,
h) Encümen evraklarını düzenleyip, gerekli kayıt ve arșivleme ișlemlerini yapmak,
ı) Bașkanlıktan, Encümene gönderilen evrakın, zamanında ve eksiksiz olarak ilgili servise
iletilmesini sağlamak,
i) İmza ișlemleri tamamlanan kararları gecikmeden ilgili birimlere göndermek.
j) Encümen üyeleri aylık ödenekleriyle ilgili olarak, Encümen Toplantı tarihleri ve bu toplantılara
katılan üyelerle ilgili, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile yazıșma yapılmasını sağlamak,
k) Belediye Meclisi Çalıșma Yönetmeliğindeki hükümler saklı kalmak ve Bașkanlık Makamına
bilgi vermek kaydıyla; ilgililerin talebi halinde, Encümen kararlarının aslı gibidir onayı yapılmıș
nüshalarını ilgili kiși ve kurumlara vermek.
Görevli Personel: İș ve İșlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak
kaybından Müdürlüğe karșı sorumludur. Üst yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri
diğer görevleri de yapmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Koordinasyon, Yürürlük ve Yürütme
Yazı İșleri Müdürlüğü’nün Uygulama Usul ve Esaslar
MADDE 11) Yazı İșleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün
görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Bu
yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
a) 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu,
b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
ç) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmesi Kanunu
d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
e) 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
g) 4857 sayılı İș Kanunu,
ğ) 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
h) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
ı) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
i) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
j) 5594 sayılı Kanun,
k) 6360 sayılı Kanun,
l) Belediye Meclisi Çalıșma Yönetmeliği,

m) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlișkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
n) İlgili bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve İlgili diğer Mevzuat,
Ortak Hükümler
MADDE 12) Yazı İșleri Müdürlüğünde çalıșan tüm personel;
a) Tetkik ișlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapıkları, yapacakları ișleri gizli tutar. Bu konuda
yetkili ve ilgililerden bașkasına açıklamada bulunmaz.
b) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden, her vatandașa eșit davranır.
c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı,
kendisinden sonra göreve bașlayan personele devretmedikçe, görevinden ayrılamaz.
ç) Müdürlüğü ilgilendiren çeșitli hizmetlerin, uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki
düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre
yansıtılır. Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.
d) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli
olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalıșılır.
e) Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun olarak çalıșır.
f) Faaliyetleri; Belediyemiz misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayıșla yürütür.
g) Uygulamalara ilișkin kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurur.
ğ) Kayıtları usulüne uygun saydam ve erișebilir bir șekilde tutar.
h) Yazı İșleri Müdürlüğü faaliyet konularına ilișkin mevzuatı takip edip, mevzuatın gereklerini
süresi içinde yerine getirir.
Koordinasyon
MADDE 13)
a) Müdürlükler arası yazıșmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
b) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer
șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Bașkan
Yardımcısının parafı, Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile
yürütülür.
c) Yapılan ișlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İșleri
Müdürlüğünden veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüș alınabilir.
Yürürlük
MADDE 14) Bu yönetmelik hükümleri; Șehitkamil Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 15) Bu yönetmelik hükümlerini, Șehitkamil Belediye Bașkanı yürütür.