FEN İȘLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE
ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç
MADDE 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Duroğlu Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü’nün
kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2) Bu Yönetmelik Duroğlu Belediyesi Fen İșleri Müdürlüğü’nü ve bu müdürlüğün
emrinde istihdam edilen memur, sözleșmeli personel, sürekli ișçi, geçici ișçi pozisyonlarında çalıștırılanları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarihli 5216
sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanununu, 22/02/2007 tarih 26442 resmi gazete sayılı Belediye ve Bağlı
Kurulușları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer mer’i
mevzuata dayanılarak hazırlanmıștır.
Tanımlar
MADDE 4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Bașkan : ……………..Duroğlu Belediye Bașkanı’nı,
Belediye : ……………..Duroğlu Belediyesi’ni
Müdür : ……………..Duroğlu Belediyesi Fen İșleri Müdürü’nü,
Müdürlük : ……………..Duroğlu Belediyesi Fen İșleri Müdürlüğü’nü
Birim : ……………..Duroğlu Belediyesi Fen İșleri Müdürlüğüne bağlı alt olușumları
Birim Yöneticisi : ……………..Duroğlu Belediyesi Fen İșleri Müdürlüğünde Șef kadrosunda
görev yapan birim yöneticilerini.
Diğer Müdürlükler : ……………..Fen İșleri Müdürlüğü dıșında kalan Șehitkamil Belediyesine bağlı
müdürlükleri
Personel : ……………..Müdürlüğe bağlı çalıșanların tümünü,
UKOME : ……………..Giresun Belediyesi Ulașım Koordinasyon Merkezi’ni
AYKOME : ……………..Giresun Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni ifade eder.

Temel İlkeler
MADDE 5) Duroğlu Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü tüm çalıșmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde șeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk

c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve Belde’yi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluș, Görev, Yetki ve Sorumluluklar, Çalıșma Șekli, Personel
Kuruluș
MADDE 6) Duroğlu Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü, 03/07/2014 tarih ve 5393 sayılı
belediye kanunun 48. Maddesi hükümlerine göre kurulmuștur.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 7) Duroğlu Belediyesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükșehir
Belediyeleri Kanunu tarafından belirlenen yetki ve sorumluklarından, Fen İșleri Müdürlüğü tarafından
yerine getirilecek olanları așağıda sıralanmıștır:
a) Yıl içerisinde yürütülecek çalıșmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip
edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
b) Müdürlüğün çalıșma programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak
c) Beldenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bina, sosyal tesis, spor alanı, toplu konut,
pazaryeri, otopark sağlık tesisi, mabet ve devlete ait her derecedeki okulunun inșaatı ile
bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
d) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem tașıyan mekânların
ve ișlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak. korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inșa etmek.
e) İmar planı çerçevesinde yeni yolların yapılması için gerekli çalıșmaları yapmak. Mevcut yolların
imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla, yol genișletme ve yol daraltma çalıșmaları
yapmak. Mevcut yolların ișlerliğini kaybetmemesi, ișlerliğini kısmen veya tamamen kaybetmiș
yolların tekrar ișler hale getirilmesi için gerekli iș ve ișlemleri yapmak.
f) Sorumluluğu alanı içerisinde yer alan yollarda trafik güvenliğini ve akıșını düzenlemek.
g) Ulașımın sağlıklı bir biçimde devamlılığını sağlamak amacıyla kıș aylarında kar ve donla
mücadele çalıșması yapmak.
h) İmar planına uygun olarak yaya yürüyüș yolları kaldırımlar, refüj, kavșak yapmak ve bunlara ait
her türlü bakım, onarım çalıșması yürütmek.
i) Resmi veya özel kurulușlarla, vatandașlardan gelen yol kazısı ile ilgili talepleri değerlendirmek,
kazı için onay verilmesi halinde, meclis kararıyla belirlenmiș rayiçler üzerinden ilgili kırım
bedelini tespit etmek.
j) Yetki ve sorumluk alanına giren konularda kurum, kuruluș, vatandașlar ve diğer müdürlükler
tarafından gelen talepleri değerlendirmek, gerektiği hallerde talepte bulunmak ve bunlara
ilișkin yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yazıșmaların yapılmasıyla bunlarını takibini
sağlamak.
k) Yürürlükteki ihale mevzuatı mucibince yapım, mal, hizmet ve danıșmanlık alım ihaleleri için;
ihale öncesi hazırlık ișlemlerini, ihaleyi ve ihalenin sonuçlandırılması ișlemlerini yapmak.
l) İhale yoluyla yaptırılan ișlerin kanun, yönetmelik ve sözleșme hükümlerine uygun olarak
yürütülebilmesi için gerekli kontrolörlük görevini yerine getirmek. Bu ișlere ait ödemelerin
yapılabilmesi için gerekli olan geçici ve kesin hesapların yapılarak ödeme evraklarının
düzenlenmesi ve mali hizmetler müdürlüğüne sevk edilmesini sağlamak. Geçici kabul, kesin

kabul, tasfiye vb. ișlemleri için gerekli görevlendirmeleri yaparak, komisyonların kurulmasını
ve görev yapmasını sağmak
m) Yapılacak, yaptırılacak, yapılan veya yaptırılan ișlere ilișkin; ihtiyaç raporu, proje, mahal listesi,
ödemeye esas pursantaj listesi, teknik șartname, keșif, metraj, tutanak vb. dokümanları
olușturmak ve düzenlemek.
n) Müdürlüğün görevlerini getirebilmesi için gerekli olan; demirbaș, iș makinesi, araç,
gereç, ekipman, yedek parça kırtasiye malzemesi, iș elbisesi, koruyucu iș elbisesi, yapı
malzemesi ve benzerlerine yönelik; ihtiyacın belirlenmesi, planlamanın yapılması, alımlarının
gerçekleștirilmesi, depolanması, sarfına yönelik iș ve ișlemleri yapmak.
o) Müdürlüğün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan insan kaynağının belirlenmesini
ve bunu karșılamaya yönelik gerekli talebi olușturmak. Müdürlük emrinde görev yapan
personelin sevk ve idare etmek. Personelin özlük ișlemlerine yönelik gerekli iș ve ișlemleri
yerine getirmek.
p) Çalıșma yerlerinin ve șartlarının, ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen normlara uygun hale
getirilmesini, uygunluğu sağlanmıș olanlarının iyileștirilmesini ve devamlılığını sağlamak.
q) Belediye Bașkanlığının demirbașına kayıtlı olan her türlü motorlu aracın bakım ve onarımlarını
sağlamak. Bu ișlemlere yönelik gerekli planı, programı, olușturmak ve uygulamak. Motorlu
araçların kullanımına yönelik talimatnamelere uyulmasını sağlamak.
r) Görev ve yetki alanına giren konularda, resmi veya özel kurul, kurum, kurușlarla, belediyeye
bağlı müdürlüklerle ortak çalıșmalar yürütmeye, gerektiğinde; bilgi, izin, görüș almaya,
vermeye yönelik iș ve ișlemleri yürütmek.
Çalıșma Șekli
MADDE 8) Müdürlük, verimliliğin sağlanması ve etkinliğin arttırılması amacıyla görev konularına göre;
yapım ișleri, idari isler, etüt-proje, yol ișleri ve makine ikmal birimi olarak beș farklı birime ayrılmıștır.
Birimlerin bașında, müdür tarafından șef kadrosundan ataması yapılan birim yöneticileri bulunur.
Personelin görev dağılımı müdürün onayıyla birim yöneticileri tarafından yapılır.
Birimlere ait görevler, müdürlük makamı tarafından liyakatlerine uygun olarak atanacak șef
kadrosunda görev yapan birim yöneticileri tarafından yerine getirilir.
1- Yapım İșleri Birimi
Müdürlük bünyesinde yapılan ve/veya yaptırılan toplu konut, bina, tesis, pazaryeri, spor alanı, otopark,
istinat duvarı, sokak sağlıklaștırma vb. ișlerin yapımından, bakım ve onarımından sorumlu birimdir.
a) Müdürlük Kaynaklarıyla Yürütülen Yapım İșleri: Birim bünyesinde müdürlük personeli
tarafından yapılan ișler için gerekli olan; personeli, araç-gereci, iș makinesini, yapı
malzemesini temin, sevk ve idare eder. Yapılan ișlerde verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasına
yönelik planlamalar, uygulamalar ve denetimler yapar. Yapılan ișlerin fen ve sanat kurallarına
uygunluğunu sağlar. Bu ișlerle ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatın uygulanmasından ve
denetlenmesinden sorumludur. Mevzuata ilișkin aykırılıkların düzeltir, düzeltilemeyen kısımlar
için üstlerine bilgi verir, gerektiği hallerde tutanak tutar ve raporlar hazırlar.
b) Yükleniciler Aracılığıyla Yaptırılan İșler: Müdürlük tarafından yükleniciler aracılığıyla birimin
görev ve sorumluk alanına giren ișlerde, müdürlük makamı tarafından yapılan görevlendirmeyle
kontrolörlük hizmetini sağlar. Yükleniciler aracılığıyla yapılan ișlerde; yapılan ișlerin ihale
dokümanı kapsamında sunulan proje ve mahal listelerinde belirtildiği șekliyle, yükleniciyle
imzalanan sözleșme ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlar. Yüklenicilerin, uygulama
esnasında yürürlükte bulunan ilgili mevzuata uymasını denetlemek ve sağlamak zorundadır.
Kontrolörler hususlarda mevzuata aykırılıkların, tespiti ve düzeltilmesinden sorumludur.
Kontrolörler mevzuata ilișkin öngörülemeyen bir durumun ortaya çıkması halinde sözlü veya

gerektiği hallerde yazılı olarak birim yöneticisine bilgi verir.

2- İdari İșler Birimi
Müdürlüğün; personel özlük, ihale, geçici ve kesin hesap ile sekretarya vb. idari islerinden sorumlu
birimdir.
a) İhale İșleri: Müdürlük bünyesinde 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 2886 sayılı devlet
ihale kanunu çerçevesinde gerçekleștirilecek olan ihalelere yönelik; ihtiyaç raporlarının
düzenlenmesi, iș kalemi/iș gruplarına ait tariflerinin hazırlanması, kesif ve metrajlarının
çıkarılması, teknik dokümanlarının olușturulması, fiyat araștırmalarının yapılması ve
bunlara dayalı olarak yaklașık maliyetin hesaplanmasıyla kanunların ön gördüğü diğer
ihale öncesi evrak ve ișlemlerin yapılmasını sağlar. İhale ișlem dosyasının olușturulmasını,
ilgili mevzuata dayalı bicimde ihale edilmesini, ihaleye yönelik incelmelerin yapılmasını ve
ihalenin sonuçlandırılmasını sağlar. Bu ișlemlere ilișkin olarak ilgili mevzuatın takibinden,
denetlenmesinden, yürütülmesinden, ilgili personellerin bilgilendirilmesinden sorumludur.
b) Mali Denetim İșlemleri: Gerçekleștirilen ihalelere yönelik kontrol görevlisi tarafından
hazırlanan ve/veya hazırlatılan hakediș raporlarının, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere
uygunluğunu sağlamak ve denetlemekle görevlidir. Denetimin sağlanması amacıyla müdür
tarafından bir inceleme görevlisi atanır. Müdür tarafından bir görevlendirme yapılmaması
halinde, birim yöneticisi inceleyen görevini yürütür. İnceleme görevlisi ișlemlere yönelik
bir yanlıșlık veya eksiklik tespit etmesi halinde; düzeltmeleri kendi yapabileceği gibi,
düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanması amacıyla kontrol görevlisine/görevlilerine
iade edebilir. Hakediș raporları inceleyen görevlisi tarafından onaylanarak imzalanmasından
sonra müdürlük makamının imzasına sunulabilir. İnceleme görevlisinin hakediș raporlarını
sadece mevzuata uygunluk noktasından denetleyebilir, fenni açıdan denetleme yetkisi ve
sorumluluğu bulunmaz. İșin yürütülmesinden sorumlu kontrol görevlisi, ayni zamanda
inceleme görevlisi olarak atanamaz.
c) Muamelat İșlemleri: Müdürlükle ilgili her türlü iç ve dıș yazıșmanın yürürlükte bulunan
ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar. Bu amaçla müdürlüğe gelen her türlü yazılı
evrakın ilgilisine sevk edilmesi amacıyla müdürlük makamına sunulmasına, müdürlük makamı
tarafından sevk edilen evrakın ilgilisine zimmetlenerek teslim edilmesinden sorumludur.
Müdürlük makamı veya diğer müdürlük personeli tarafından yapılacak olan yazılı belgelerin
düzenler ve/veya düzenlenmesine yardımcı olur. Müdürlük tarafından hazırlanması gereken,
belge, rapor ve sunumlara yönelik ilgili birimlerden bilgilerin toplanmasını, derlenmesini ve
düzenlenmesini sağlar.
d) Personel Özlük İșlemleri: Müdürlük bünyesinde norm kadroda yer alan veya hizmet alım
ihalesi yoluyla ihdas edilen personelin izin, rapor, görevlendirme vb. özlük ișlemlerine yönelik
belgelerin düzenlenmesinde kurumun insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü veya yüklenici
firmanın ilgili birimleriyle irtibatı ve koordinasyonu sağlar. Kurum tarafından düzenlenen
eğitim faaliyetlerine katılımın sağlanması, personelin eğitim ihtiyaçlarının tespiti edilmesini
ve karșılanması sağlamak amacıyla müdürlük makamına ve/veya insan kaynakları ve eğitim
müdürlüğüne bilgi verir ve talepte bulunur. Müdürlüğün ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekli
insan kaynağının tespiti, buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan personelin temin edilmesi, ihtiyaç
fazlası personelin ihtiyaç bulunan görevlere/müdürlüklere yönlendirilmesi konularında
müdürlük makamına yardımcı olur, bu konularda müdürden gelen talepleri gerçekleșmesini
sağlar. Personel devam ve mesai puantajlarını düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlar.
e) Çalıșma Ortamı ve Șartlarının Düzenlenmesi: Müdürlük emrinde çalıșan personelin,
görevlerini yerine getirebilmesi ve verimliliğinin arttırılabilmesi için gerekli olan masa, koltuk,
telefon, bilgisayar, yazıcı vb. demirbașlarla; kağıt, kalem, zımba vb. kırtasiye malzemesi
ihtiyaçlarının belirlenmesini ve teminini sağlar. Çalıșma ortamın temizliğini ve düzenini sağlar.

3- Etüt Proje Birimi
Belediye görev ve sorumluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde, bașkanlık veya müdürlük makamı
tarafından ilçenin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleștirilmesini istediği yapım ișlerine yönelik
olarak hazırlanacak uygulama, röleve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaștırma, çevre düzenleme
projelerinin hazırlanmasından ve bunlara bağlı ișlerin yürütülmesinden sorumlu birimdir.
a) Arazi Çalıșmaları: Projesi çizilecek yere ait mülkiyetin tespiti, kuruma ait olmaması halinde;
bașkanlık makamının ve diğer ilgili birimlerin bilgilendirilerek gerektiği hallerde kamulaștırma
çalıșmaların veya gerekli protokollerin yapılmasını sağlar. Projenin uygulanacağı arazinin
halihazırının, zemin etüt ve gerektiği hallerde çevresel etki değerlendirme, fizibilite raporlarının
hazırlanması veya hazırlatılmasını sağlar.
b) Proje Çalıșmaları: ihtiyaçlar ve arazi șartları göz önünde bulundurarak plan, kesit, görünüș
ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren ön projeyi müdürlük makamına
sunar. Müdürlük tarafından onaylanan ön projeye göre; yapı elemanlarının ölçülendirilip
boyutlandırıldığı, inșaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği kesin projeyi
onaylatarak, her turlu ayrıntının belirtildiği uygulama projesini ve buna bağlı olarak hazırlanan
mahal listesini ilgili birime gönderir.
4- Yol Asfalt İșleri Birimi
Belediyenin hizmet alanı içerisinde yer alan her türlü araç ve yaya yollarının yapım, bakıma ve onarım
çalıșmalarının yürütülmesinden sorumlu birimdir.
a) Yeni Yolların Açılması Mevcut Yolların Bakım ve Onarımının Yapılması: İdarenin
sorumluluk alan içerisinde yer alan bölgelerde imar planına uygun olarak yeni yolların
açılmasını, açılan yollara stabilize serilmesini ve asfaltlama çalıșması yapılması ve/veya
yaptırılmasını sağlar. Mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi için yol genișletme
veya daraltma çalıșmaları yapar. Mevcut yollarda meydana gelen arızaların giderilmesini
sağlamak amacıyla; asfalt, asfalt yaması çalıșmalarını yerine getir.
b) Diğer Kurum Kurulușlarla İletișim ve Koordinasyon: UKOME ve AYKOME kararlarının
uygulanmasını, UKOME ve AYKOME ile iletișimin, koordinasyonun yürütülmesini sağlar.
Trafiğin düzenlenmesi, yol, kaldırım, refüj, kavșak yapım ișleri ile ilgili yürütülen çalıșmalarda
diğer kurumlarla iletișimi ve koordinasyonu sağlar. Altyapı kurulușları ve vatandașlar
tarafından gerçekleștirilecek yol kazısı ile ilgili çalıșmalar için asfalt kırım izninin verilmesi ve
meclis tarafından belirlenen rayiçler üzerinden bedelinin tespit ve tahsil edilmesini sağlar.
c) Trafik Akıșını Sağlama ve Düzenleme: Kendi görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer
alan bölgelerde trafik akıșının sağlıklı yürütülebilmesi gerekli planlamalar ve uygulamaları
gerçekleștirir. Gerektiği hallerde trafik akıșını ve emniyetini arttırmak amacıyla ilgili kurum
ve kurulușlardan gerekli izinler alınması ve/veya bilgilendirmelerin yapılması kaydıyla;
hız kesici bariyer yapılması, yol ayırıcı çizgilerin çizilmesi, delinatörlerin, trafik ișaretlerini
gösteren levhaların yerleștirilmesi vb. görevleri yürütür. Kıș aylarında kar ve donla mücadele
çalıșmalarını yürütür.
d) Yaya Yolu, Kaldırım, Refüj Kavșak Yapılması ve Düzenlenmesi: Belediyenin hizmet alanı
içerisinde yer alan bölgelerde imar planına uygun olarak kaldırımların, yaya yürüyüș yollarının,
refüj ve kavșakların yapılması, düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.
e) Gerekli Kaynakların Temini Sevk ve İdaresi: Yol yapım çalıșmaları ile ilgili olarak gerekli
insan kaynağı, araç, makine, yapı malzemesinin; temininden, üretiminden, kullanımından,
depolanmasından, sevk ve idaresinden sorumludur. İșlerin sürekliliği sağlamak amacıyla
gerekli planlamaları yapar ve yürütür. İdare tarafından bunların sağlamasının rantabl veya
mümkün olmaması durumunda kamu ihale mevzuatı çerçevesinde temini için; gerekli talebin

olușturulmasını sağlar. Bu șekilde ihale yoluyla gerçekleștirilen yapım, mal, danıșmanlık ve
hizmet alımlarına yönelik kontrollük ișlemleri yürütür.
5- Makine İkmal Birimi
Mülkiyeti belediyeye ait olan motorlu araçların bakım ve onarımlarından sorumlu birimdir.
a) Bakım Onarım: Belediyenin demirbașına kayıtlı veya hizmet alımı yoluyla kiralanan (Sözleșme
veya eklerinde bu yönde bir düzenleme bulunması kaydıyla) araçların periyodik bakımlarını
yapar ve/veya yaptırır. Bu ișlemlere ilișkin plan ve programlamayı sağlar. Kaza veya kullanım
hatasından kaynaklanan arızaların tamirini yapar veya yaptırır. Araç ve iș makinelerine ait
ekipmanların montaj ve de montajlarını yapar.
b) Atölyelerin Kurulması ve Çalıștırılması: Tamir bakım ve onarım ișlemlerin yürütülebilmesi
için gerekli, Tamir, torna-motor, oto elektrik, kaynak, makas, boya, lastik, yıkama-yağlama
vb. atölyelerin kurulmasını ve çalıșmasını sağlar.
c) Destek Koordinasyon ve Denetim: Diğer müdürlüklere araçların sevk ve idaresi konusunda
yardımcı olur ve teknik destek sağlar. İlgili müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirerek,
gerekli araç ve iș makinesini desteğini sağlar. Müdürlüğün ve diğer müdürlüklerin ihtiyaç
duyduğu motorlu araçların temin edilebilmesi için; ihtiyaç raporunu ve gerekli teknik
dokümanı hazırlar. Araçların kullanım talimatnamelerine uygun olarak kullanılmasını sağlar
ve denetler. Kullanım talimatnamesi bulunmayan, eksik olan veya güncellenmesi gereken
araçlarla ilgili talimatnamelerin yazılmasını, değiștirilmesini ve güncellemesini yapar. Araçları
kullanacak personelin yasal evraklarının uygunluğunu ve personelin yetkinliğini denetler.
Müdürlük tarafından hizmet alımı yoluyla temin edilmiș araç ve iș makinelerinin denetimini,
sevk ve idaresini sağlar. Kendi birimi bașta olmak üzere, müdürlük genelinde iș güvenliği ile
ilgili önlemlerinin alınmasını ve bunların denetimini sağlar.
d) Gerekli Kaynakların Temini Sevk ve İdaresi: Birimin ihtiyacı olan yedek parça, malzeme,
ekipman ve insan kaynağının temini, depolanması, sarfı, sevk ve idaresini sağlar. Verilen
hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla bu kaynakların temini için gerekli
planlamayı yapar ve uygular. Birimin kendi kaynakları ile gidermesi rantabl veya mümkün
olmayan ișleriyle ilgili olarak; kamu ihale mevzuatı çerçevesinde mal veya hizmet alımını
idari isler birimiyle koordineli olarak gerçekleștirir. İhale mevzuatı çerçevesinde gerçekleșen
alımların yürütülmesinden ve denetlememesinden sorumludur.
e) Yasal İșlemlerin Yerine Getirilmesi: Araçlara ilișkin belgelerin yürüklükteki mevzuata uygun
olarak tam ve eksiksiz olarak düzenlenmesini yapar veya yaptırır. Bu araçlara ait vergi, resim
ve harçların mali hizmetler müdürlüğü tarafından ödenmesi için gerekli bilgilendirmenin
yapılmasını sağlamak. Kanuni olarak yapılması zorunlu olan sigorta, araç muayenesi, plaka
ve ruhsat çıkarılması vb. ișlemlerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak. Kullanım
ömrünü tamamlayan araç ve iș makinelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hurdaya
ayrılması için gerekli ișlemleri yapar.
Personel
MADDE 9- Duroğlu Belediye Bașkanlığı Fen İșleri Müdürlüğü’nde, 03/07/2014 tarih ve
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ile İçișleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 22/02/2007 tarih
26442 resmi gazete sayılı Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; bir müdür, beș șef ile uygun nitelik ve sayıda personel
görev yapar.
Unvanlarına göre personelin görev ve yetkileri așağıda sıralanmıștır.
1- Fen İșleri Müdürü
a) Belediye Bașkanı’nın ve/veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi

altında, mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde
re-organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iș ve ișlemlerin yeniden
tanzimine ilișkin dâhili düzenlemeleri yapmak.
b) Müdürlüğü için, Bașkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar,
programlar geliștirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak.
c) Bașkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve ișbirliği yaptığı personele açıklamak, en
iyi șekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek.
d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak.
Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik
tedbirleri almak.
e) Müdürlüğün haberleșme ve evrak akıșını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında
ulaștırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında
zamanında ve doğru bilgi verebilecek șekilde planlamak.
f) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Bașkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet
planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak,
Bașkanlıkça belirlenmiș zamanda amirine vermek.
g) Bașkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah etmek,
organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilișkileri
hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalıșmalarını temin etmek.
h) Organizasyon yapısında ve/veya iș tariflerinde zamanla doğacak değișiklik ihtiyaçlarını amiri
vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirmek.
i) İș tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce vermek.
j) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakması için birim
yöneticilerden bir tanesini görevlendirmek.
k) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalıșmasına yardım edecek bütün konularda
bilgisini devamlı arttırmak.
l) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iș metotları
ve diğer ilgili mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek;
düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüșüne
sunmak.
m) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve ișlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli șekilde
yürütülmesini sağlamak üzere, çalıșma metotlarını geliștirmeleri için astlarına mesleki
yardımda bulunmak, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin etmek.
n) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirmek.
o) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak. Raporları
vermeden önce gerekli tetkikleri yapmak ve tasdik etmek, gereksiz bilgileri ayıklayarak
raporların kısa ve öz olmasını sağlamak.
p) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalıșmalarda uyum ve
koordinasyonu sağlamak.
q) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalıșmaya, daha bașarılı
olmaya teșvik etmek. Personelin çalıșma șevkini kıran ve verimini düșüren faktörleri tespit
ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek,
üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düșüșü veya bașka menfi sonuçlar
doğmadan amirine müracaat etmek.
r) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi șekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en
isabetli șekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Bașkanlığı
daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüș alıșverișinde
bulunmak.
s) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak.
t) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak.
u) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan ișlemlerle ilgili her türlü kaydın
tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın
muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini

temin etmek. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiș usullere göre imha etmek.
Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve
gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek. Gerektiğinde bu
bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak.
v) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilișkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin
biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mevzuata uygun icra edilmesini,
denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.
w) Birinci sicil amiri olarak bağlı personelin çalıșmalarını değerlendirmek. Harcama yetkilisi olup,
bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlamak.
x) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için
üstlerin onayına sunmak.
y) 4857 İș Kanunun 2. Maddesi ve 6331 sayılı İș sağlığı ve Güvenliği Kanunun 3. maddesi 2.
Bendi gereğince, müdürlüğün personelleri ve çalıșma alanları için 6331 sayılı İș sağlığı ve
Güvenliği Kanunun hükümlerinin uygulanması bakımından ișveren vekili olarak görev yapar.
z) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleștirmek.
2- Birim Yöneticileri (Șefleri)
a) Birim yöneticileri, müdürün üstlerine ve astlarına karșı olan görev ve sorumluklardan, kendi
görev ve yetki alanına giren hususlarda, müdürlük makamına ve astlarına karșı sorumludur.
b) Kendi birimleri içerisinde müdürün bilgisi dahilinde görev dağılımını gerçekleștirmek.
c) Görev ve çalıșma konularıyla ilgili bilgi ve belge ve raporları, hazırlar ve müdürlük makamına
sunmak.
d) Görev verilmesi halinde, müdürün yokluğunda müdürlük makamına vekalet etmek.
e) Birimin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli kaynakları talep ve temin etmek.
3- Diğer Personel
a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Bașkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu
hedefler, planlar ve programların geliștirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda
amirine gerekli desteği eksiksiz vermek.
b) Bașkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıștığı müdürlüğün uğraș alanlarını ilgilendiren
boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranıș sergilemek.
c) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında
amirinin direktiflerine uygun iș ve ișlemleri yapmak.
d) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen ișlerini en kısa zamanda ve en ekonomik șekilde icra
ederek sonuçlandırmak.
e) Müdürlüğün haberleșme ve evrak akıșını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamak.
f) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Bașkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında
amirinin istediği tüm iș ve ișlemleri yapmak, yürütmek.
g) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliștirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak
katılmak. Organizasyon yapısında ve/veya iș tariflerinde zamanla doğacak değișiklikler için
kendini geliștirmek.
h) İșbölümü esasları dâhilinde, eș düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde
çalıșmak.
i) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iș metotları ve
diğer ilgili mevzuata riayet etmek.
j) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve ișlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli șekilde
yürütülmesi için çalıșma metotlarını geliștirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek.
Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak.
k) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan ișlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli

belgeleri düzenlemek ve usulüne uygun muhafaza etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeșitli Hükümler
Yürütme
MADDE 10) Bu Yönetmelik hükümlerini Duroğlu Belediye Bașkanı yürütür.
Yürürlük
MADDE 11) Bu Yönetmelik 11 maddeden ibaret olup Șehitkamil İlçe Belediyesi Meclisi’nin kararı ve yayımı

ile yürürlüğe girer.